EN
最新資訊 / [影片] 法國 Université de Lille 里爾大學 & 法國 Centrale Nantes南特中央理工學院
2020-10-27
9/22 歐洲教育線上講座影片上線了,錯過講座或想重新觀看的觀眾,歡迎多加利用

線上講座: https://youtu.be/ofOQytd35jU

主題學校: 法國 Université de Lille 里爾大學
講者:François-Olivier SEYS/ Vice-President

主題學校: 法國 Centrale Nantes南特中央理工學院
講者:Emily DUCOIN-CHAI / International Relations Manager